Tvorba schématu instalace

1.1 Vyhotovení plánu systému zavlažování

Nejvhodnějším podkladem pro tvorbu technické a cenové nabídky je osazovací plán od zahradníka. Pokud nevlastníte žádný takový již hotový plán Vašeho pozemku, vyměřte si jej pásmovým metrem a zhotovte náčrt v měřítku 1:100 (1 cm = 2 m).

Nezapomeňte na všechny plochy jako cesty, trávníky, hranice záhonů, apod. Jejich co nejpřesnější zaměření zaneste je do náčrtu.

image023

Obr. 1 : Příklad náčrtu


1.2 Výběr správných typů postřikovačů

Pro velké trávníkové plochy od šířky zhruba 7 m a délky 7m 
používáme pro instalaci rotorové postřikovače např. typ TORO MINI8 či TR50

Pro menší travnaté plochy a pásy šířky do 7 m x délka 7 m
se používají postřikovače typu 570 a LPS .

Porosty a záhony bývají postřikovány menšími typy postřikovačů např. 570 či LPS
(velmi úzké plochy trávníků a záhonů mohou být vykryty tryskami s dostřikem vrhajícím obraz čtverce).

 

1.3 Rozmísťování postřikovačů

Při plánování systému zavlažování se vždy snažíme docílit toho, aby pokrytí zavlažované plochy od postřikovač k postřikovači, bylo co nejrovnoměrnější. Jinými slovy, v každém bodu plochy musí spadnout stejné množství vody.

K docílení optimální rovnoměrnosti zavlažování, jsou rozmísťovány postřikovače podle tvaru zkrápěné plochy (čtyřúhelník nebo trojúhelník).

image003 image005
 

Obrázek 3: Uspořádání do tvaru čtverce nebo trojúhelníku

Maximální vzdálenost mezi postřikovači odvisí od vzdálenosti dostřiku postřikovače.

 

Sestava do čtverce

Sestava do trojúhelníku

Větrné poměry

% vzdálenosti dostřiku (poloměr)

Málo větrná oblast

110 %

120 %

Středněvětrná oblast   

100 %

110 %

Větrná oblast  

90%

100 %

Pro přepočet ploch, jež nelze vybudovat do pravoúhlých tvarů, se v praxi často stává, že se sloučí uspořádání čtvercová s trojúhelníkovými. V takovýchto případech není možné zachovat konstantní vzdálenost rozestupu mezi postřikovači.


1.4 Zjištění množství spadu srážek

Množství srážek (N) je množství vody, které spadne na určitou plochu. 
Je udáváno v milimetrech (mm) nebo litrech na metr čtvereční (l/m2).

Způsob přibližnosti přepočítáváme následujícím vzorcem :
Všeobecně
A [mm]=součet množství průtoku postřikovačů [l/min] / plocha [m2] x doba zavlažování [min.].

Uspořádání do tvaru čtverce (sektor postřikovačů 90°)
A [mm] = 4 x postřikovač-množství průtoku [l/min] / vzdálenost mezi postřikovači2 [m2] x doba kropení [min]

Uspořádání do tvaru trojúhelníku (sektor postřikovačů 60°)
A [mm] = 3 x postřikovač - množství průtoku [l/mni] / (0,433 x vzdálenost mezi postřikovači2) [m2]

Prosím, dbejte na následující:
Vzorce platí v případě sektoru postřikovačů v rozsahu 90° (čtvercové seskupení ) popř. 60° (trojúhelníkové seskupení), neboť pouze tak dopadá celkové množství průtoku postřikovače na plochu mezi postřikovači ABCD, příp. ABC - viz obr. 3.

Obnáší-li sektory např. 360°, dopadá na tuto plochu pouze jedna čtvrtina (čtvercové uspořádání), příp. šestina (trojúhelníkové seskupení) průtoku množství vody postřikovačů.
1.5 Rozčlenění postřikovacího systému do sekcí

Zpravidla musí být zavlažovací systém rozčleněn do různých okruhů zavlažování, 
příp. potrubí, jež jsou opatřovány separátními magnetickými ventily.

Pro trubkové vedení používáme obvyklé trubky PE32 či PE40. 

Na jedné sekci smí být připojeny pouze stejné typy postřikovačů - tedy, buď rozprašovač nebo rotorový postřikovač jednoho typu, jinak by nebylo dosaženo rovnoměrného spadu závlahy.

image032

- Smí být provozováno pouze tolik postřikovačů současně, aby nebyla překročena kapacita zdroje vody
Průtok vody jednoho postřikovače odvisí především od použitých trysek, ale také od provozního tlaku. 

- V sekci by měly být, ideálně vzato, pouze postřikovače, jež zavlažují plochy se stejnou vegetací 
(tedy např. buď jen trávníky nebo pouze záhony), jinak není možné dodržet zohlednění rozdílných nároků
na množství potřebné vody pro rostliny.

- Zařízení pro zavlažování kapkovou hadicí, musí být napojena na zvláštní potrubí. Tlak v tomto vedení musí být redukován na 1 až 2 bary (např. použitím regulátoru tlaku).

 

 1.5.1 Uložení ventilů

Ventily mohou být seskupeny podzemně v budově, kde nemrzne, nebo venku ve ventilových boxech v blízkosti připojení na vodu.

image043


U větších pozemků je zapotřebí instalovat většinou více boxů, u menších zahrad stačí zpravidla box jeden.

Pro bezproblémové úplné vypouštění zařízení na podzim instalujeme u ventilových rozdělovačů kulové ventily, jakožto možnost připojení stlačeného vzduchu, k úplnému vypouštění;

Alternativně mohou být v nejnižších místech potrubí rovněž umístěny vypouštěcí ventily.


1.5.2 Zakreslení potrubních vedení do plánu

Při umístění ventilů venku jsou potřebná následující vedení trubek:
1. Od vodovodního kohoutku nebo od hlavního rozdělovače k prvnímu ventilovému boxu
2. Od prvních k dalším ventilovým boxům - v případě, že přichází v úvahu
3. Od magnetických ventilů v boxech ventilů k postřikovačům