Montáž závlahy

3.1  Vytyčení postřikovačů a tras pro uložení PE potrubí

Nejprve, podle plánu, vytyčíme praporky TORO či HUNTER všechny postřikovače a vápnem vyznačíme trasy trubek, které je nutno vykopat. (obvykle k vyhloubení zeminy používáme motorový drážkovač s šíří výkopu pouze 10cm!) Není třeba dodržet nezámrznou hloubku, neboť zařízení se na zimu např. vyfouknutím stlačeným vzduchem vypouští. Po vyhloubení vyznačených tras (zhruba 30 cm hlubokých), můžeme začít se samotnou instalací.

  

3.2 Připojení postřikovačů

K připojení postřikovačů používáme navrtávací objímek; k propojení objímky a postřikovače příslušná Funny Pipe kolínka a dostatečně dlouhou hadici Funny Pipe.

image005(1)

Při větších výškových rozdílech plochy se, jakožto ochrany proti vypuštění, uživá postřikovačů se zpětnými ventily.

 

3.3  Montáž rozdělovače ventilů

Jako elekomagnetické ventily použitelné při závlaze zahrad, používáme např. ventily typu EZ-Flow o velikosti 1". Je-li zamýšleno zavlažovat mikrozavlažovaním, musí být za ventil pro mikrozávlahu zabudován regulátor tlaku. Alternativně může být použito také ventilu s vestavěným regulátorem tlaku.

 

image003(1)

 

3.4 Osazení ventilového boxu

Při montáži ventilů do volného prostranství venku, používáme plastové ventilové boxy, s odnímatelným víkem. Toto umožňuje jednoduchou kontrolu a servis ventilů. 

Ideálním místem pro boxy s ventily jsou např. záhonové plochy v blízkosti přípojky na vodu. Na plánovaném místě se pak vykope jáma. Tato by měla být tak hluboká, aby víko boxu po vyložení ventilů s připojenými trubkami a konečné výplni jámy 10 až 20 cm čistého drobného štěrku, leželo v rovině se zemí.

image043

 

 

3.5  Připojení zavlažování zkrápěním

Hadice z PE pro zavlažování zkrápěním se připojuje prostřednictvím speciálních 16 mm nebo 20 mm fitinků na potrubní vedení s regulátorem tlaku. V zásadě jsou dvě možnosti zavlažování zkrápěním:

3.5.1 Trubka z PE se zabudovaným kapkovým kropičem.
Zpravidla se takovéto trubky používá pro křoviny nebo pro úzké pásy rostlin. Kropicí trubka se natáhne na ploše, zafixuje se bodci nebo zeminou a na konci se opatří uzavřeným nebo zasíťovaným uzávěrem.

3.5.2 Jednotlivě „kapače" nebo mikrokropiče. 
Pro zavlažování rostlin v kontejnerech a solitérních rostlin („kapače") nebo rostlin záhonových („mikrokapače"). Používá se PE hadice bez zabudovaného „kapače". Na požadovaném místě se prorazí do hadice díra. Zde je pak možno kropič našroubovat nebo nasunout přímo. Na několik „kapačů" může být k překonání malých tratí (drah), např. kontejnerové zavlažování, v případě potřeby nasunuta mikrohadice, která je v kontejneru upevněna pomocí úchytného bodce. Pro zavlažování od do čtyř kontejnerů současně nebo 
větších nádob (kbelíků) lze nasadit místo jednotlivé mikrohadice také vícenásobné rozdělovače. Alternativně mohou být také „kapače" nebo „mikrokapače" montované na bodce připojeny zástrčnými spojkami a mikrohadicí. Při použití „kapačů" nebo mikrokropičů bez kompenzace tlaku může u větších spádů nebo dlouhých trubek dojít k nepřesnostem při rozdělování vody. Tyto nepřesnosti lze částečně vyrovnat nastavením průtokového množství na kropiči / mikrokropiči.

 

3.6 Připojení magnetických ventilů a senzorů na jednotku

Řídicí jednotka by měla být pověšena v uzavřeném suchém prostoru, tak tomu budiž i při montáži venku. Odtud (od umístění) se vedou vodotěsné zemní kabely k ventilům. Ty jsou pak propojeny přes vodovzdorné konektory.